Xunta do centro e comisións


Xunta de Facultade

Está composta por

EQUIPO DE GOBERNO

 • Decano: XULIO XOSÉ FERREIRO BAAMONDE
 • Vicedecanos/as :
  • ANA MARÍA ABA CATOIRA
  • NATALIA ÁLVAREZ LATA
  • JORGE ANTONIO QUINDIMIL LÓPEZ
 • Secretaria: NOELIA COLLADO RODRÍGUEZ

PROFESORADO:

 • Ana María Aba Catoira
 • María Pilar Álvarez Barbeito
 • Natalia Álvarez Lata
 • Carlos Alberto Amoedo Souto
 • Manuel Areán Lalín
 • Alberto Arufe Varela
 • Carlos Ignacio Aymerich Cano
 • Gonzalo Antonio Barrio García
 • Domingo Bello Janeiro
 • José Ángel Brandariz García
 • José Manuel Busto Lago
 • Miguel Ángel Caamaño Anido
 • Francisco Manuel Caamaño Domínguez
 • Fernando Cachafeiro García
 • José Manuel Calderón Carrero
 • Juan Cámara Ruíz
 • Xosé Manuel Carril Vázquez
 • Eduardo Cebreiros Álvarez
 • Rafael Colina Garea
 • María Victoria Dios Vieitez
 • Patricia Faraldo Cabana
 • María Almudena Fernández Carballal
 • Xulio Xosé Ferreiro Baamonde
 • Julio García Camiñas
 • Marta María García Pérez
 • Rafael García Pérez
 • Inmaculada García Presas
 • Sonia García Vázquez
 • José Luis García-Pita Lastres
 • María del Carmen Garcimartín Montero
 • Eloy Miguel Gayán Rodríguez
 • Antonio Legerén Molina
 • Marcos Antonio López Suárez
 • Jesús Federico Martínez Girón
 • Carlos Martínez-Bujan Pérez
 • María Emma Montanos Ferrín
 • Ana María Neira Pena
 • Gabriela Alexandra Oanta Oanta
 • Fernando Peña López
 • María Carolina Pereira Sáez
 • Miguel Ángel Pérez Álvarez
 • Juan José Pernas García
 • Luz María Puente Aba
 • Jorge Antonio Quindimil López
 • María del Rocío Quintáns Eiras
 • José Antonio Ramos Vázquez
 • Juan Jesús Raposo Arceo
 • Pedro Rivas Palá
 • Ramón Perfecto Rodríguez Montero
 • Jaime Francisco Rodríguez Arana Muñoz
 • María Esther Rovira Sueiro
 • Javier Ruipérez Alamillo
 • José Ramón Ruíz García
 • Francisco Javier Sanz Larruga
 • José Antonio Seoane Rodríguez
 • Pedro Serna Bermúdez
 • Marta Sobrido Prieto
 • José Manuel Sobrino Heredia
 • Eva María Souto García
 • José Joaquín Vara Parra
 • Manuel José Vázquez Pena
 • Oscar Vergara Lacalle
 • Marta Cernadas Lázare
 • Noelia Collado Rodríguez
 • Jorge Crego Blanco
 • María Ángeles Fuentes Loureiro
 • Daniel Jove Villares

Estudantes:

 • Juan Miguel Bolaños Guisasola
 • Sergio Cascudo Barros
 • Claudia Victoria Diego Almendral
 • Alejandro Fernández Aradas
 • Irene González Naveira
 • Orianna Loenzo Ferrer
 • María Lorenzo López
 • Jacobo Mejuto Pérez
 • Oscar Mella González
 • Irene Moncada Fernández
 • Gonzalo Morán Méndez
 • Alejandra Mosteiro Otero
 • Carlos San Claudio Yáñez
 • Ignacio Sanjuán Pérez
 • María Eugenia Vieites Veira

Estas son as súas competencias

Como órgano colexiado de goberno do centro, á Xunta de Facultade correspóndelle:

1. Elixir o/a decano/a e, se for o caso, revogalo/a.

2. Supervisar a xestión dos diferentes órganos de goberno e de administración do centro.

3. Informar sobre a implantación de novas titulacións e estudos.

4. Elaborar e aprobar as propostas de planos de estudos das titulacións que se impartiren no centro.

5. Formular anualmente, antes do comezo do curso académico, o plano docente do centro coordinadamente cos departamentos adscritos ao centro.

6. Organizar, supervisar e informar sobre as actividades docentes para a obtención dos títulos académicos do seu ámbito de competencia, e coordinar e supervisar o desenvolvemento dos contidos mínimos das materias que impartiren neles os departamentos, de acordo cos planos de estudo e cos obxectivos que se establecen para cada titulación.

7. Programar os servizos e os equipamentos do centro e mais supervisar a súa xestión.

8. Acordar a distribución dos créditos que se lle concedan ao centro e controlar a súa aplicación.

9. Modificar ou, de ser o caso, derrogar o Regulamento de réxime interno do centro e remitilo ao Consello de Goberno para a súa aprobación.

10. Organizar actividades de formación permanente e de extensión universitaria.

11. Calquera outra competencia que lle atribuíren as disposicións legais vixentes e os Estatutos da Universidade da Coruña.

Comisión Permanente da Xunta de Facultade

Está composta por

 • Presidente: DECANO: Xulio X. Ferreiro Baamonde
 • Vicededana de Relacións Internacionais, Institucionais e Dixitalización: Ana Aba Catoira
 • Vicedecana de Estudantes e Organización Académica: Natalia Álvarez Lata
 • Vicedecano de Calidade e Coordinador de Grao : Jorge A. Quindimil López
 • Secretaria: Noelia Collado Rodríguez
 • Profesores:
  • Eva María Souto García
  • Rafael Colina Garea
  • María Esther Rovira Sueiro
  • José Manuel Busto Lago
  • Ana María Neira Pena
  • Marta García Pérez
  • José Antonio Seoane Rodríguez
  • María Ángeles Fuentes Loureiro
  • Marta Cernadas Lázare
 • Estudantes:
  • Sergio Cascudo Barros
  • Juan Miguel Bolaños Guisasola
  • Orianna Lorenzo Ferrer

Estas son as súas competencias

A Comisión Permanente será competente para:

a)   Coñecer e decidir sobre os asuntos de trámite.

b)   Asesorar o/a decano/a en todas aquelas cuestións que este lle someta á súa consideración.

c)   Coñecer e adoptar acordos sobre calquera asunto que, aínda que sexan competencia do pleno da Xunta e non estean reservados expresamente a esta, lle foren delegados por este.

d)   Coñecer e, se for o caso, decidir sobre os asuntos que lle fosen presentados polas diversas comisións que están previstas neste regulamento e, de ser o caso, suplir a ausencia das súas actividades.

Comisións Delegadas da Xunta de Facultade

Comisión de Docencia

1. A Comisión de Docencia estará integrada polo/a decano/a, que será o seu/a súa presidente/a, o/a vicedecano/a competente na materia, o/a secretario/a da facultade, que actuará como secretario/a, os/as directores/as dos departamentos que estean adscritos á facultade, dous/dúas profesores/profesoras doutores/as, catro estudantes, un/unha dos/das cales será de posgrao no caso de existiren candidatos e un/unha representante do sector de persoal de administración e servizos. No caso de que algún/algunha dos/das directores/as de departamento non fose membro da Xunta de Facultade, o/a director/a designará un/unha profesor/a do seu departamento que sexa membro da Xunta de Facultade. En todo caso, poderán asistir con voz mais sen voto os/as coordinadores/as de Mestrado, de Doutoramento e de Titulacións, e os/as coordinadores/as dos programas de mobilidade.

2. A Comisión de Docencia, que actuará como Comisión de Validacións, será competente con carácter xeral para tomar iniciativas e pronunciarse sobre os asuntos que lle fosen encomendados no ámbito da organización e do desenvolvemento da docencia e, en particular, para o seguinte:

a) Organizar as actividades docentes e coordinar e supervisar o desenvolvemento dos contidos mínimos das materias que impartan no centro os departamentos, de acordo cos planos de estudo e cos obxectivos que están establecidos para a titulación.

b) Aprobar o horario das clases teóricas e prácticas de cada curso académico.

c) Aprobar o calendario de exames das convocatorias oficiais.

d) Elaborar os criterios xerais de validacións e de adaptacións do centro.

e) Propoñer a concesión de validacións e de adaptacións de estudos para a súa resolución pola Comisión de Planos de Estudos do Consello de Goberno e a concesión de traslados de expediente para a súa resolución polo/a decano/a.

f) Emitir o informe sobre o labor docente do profesorado para os efectos do recoñecemento do complemento de méritos docentes.

g) Coñecer calquera outra cuestión relativa á docencia que se puidese presentar ao longo do curso académico.

ESTÁ COMPOSTA POR:

 • Presidente: DECANO: Xulio X. Ferreiro Baamonde
 • Vicedecana de Relacións Internacionais, Institucionais e Dixitalización: Ana Aba Catoira
 • Vicedecana de Estudantes e Ordenación Académica: Natalia Álvarez Lata
 • Vicedecano de Calidade e Coordinador do Grao: Jorge A. Quindimil López
 • Secretaria: Noelia Collado Rodríguez
 • Directores de Departamento:
  • Rafael Colina Garea (Dpto. Dereito Privado)
  • Carlos Alberto Amoedo Souto (Dpto. Dereito Público)
 • Profesores Doutores:
  • Marcos Antonio Suárez López
  • María Esther Rovira Sueiro
 • Representantes de Estudantes:
  • Sergio Cascudo Barros
  • Juan Miguel Bolaños Guisasola
  • Jacobo Mejuto Pérez
  • Orianna Lorenzo Ferrer
 • Coordinadoras/es dos mestrados (con voz e sen voto)
  • Ana Aba Catoira(Mestrado en Dereito Dixital e da Intelixencia Artificial)
  • María Victoria de Dios Viéitez(Mestrado en Avogacía)
  • Antonio Legerén Molina (Mestrado en Asesoramento Xurídico Empresarial)
 • O/A Coordinador/a de doutoramento (con voz e sen voto)
  • Xulio X. Ferreiro Baamonde
  • Victoria de Dios Viéitez
 • O/A Coordinador/a Sicue (con voz e sen voto)
  • Marta Cernadas Lázare
 • As/Os Coordinadoras/es académicos de relacións internacionais (con voz e sen voto):
  • Marcos López Suárez (Coordinador Erasmus)
  • Artak Mdrtichyan (Coordinador Erasmus)
  • Gabriela Alexandra Oanta (Coordinadora Erasmus)
  • José Antonio Ramos Vázquez(Coordinador Erasmus)
  • Eva María Souto García (Coordinadora Programas Bilaterais)

Comisión de Garantía de Calidade (CGC)

1. A Comisión de Garantía de Calidade estará constituída polo/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegar, que a presidirá, o/a vicedecano/a responsable de calidade; o/a vicedecano/a responsable de relacións internacionais; o/a secretario/a da facultade que o será da Comisión; o administrador da facultade, responsable da xestión administrativa das titulacións do centro; un/unha profesor/a representante de cada un dos departamentos adscritos ao centro, por proposta destes, e designados pola Xunta de Facultade; tres estudantes, un/unha dos/das cales será de posgrao ou de doutoramento no caso de existiren candidatos; os coordinadores académicos dos mestrados universitarios ofertados polo centro, o coordinador/es de Doutoramento e de Titulacións; un representante do PAS do centro, designado pola Xunta de Facultade. Por iniciativa do/da decano/a poderán ser invitadas a participar nas reunións da CGC, con voz e sen voto, unha persoa da Unidade Técnica de Calidade (UTC) da UDC; así como a outras persoas que, de ser o caso, teñan relación directa cos puntos establecidos da orde do día.

2. Son competencias da Comisión de Garantía de Calidade as seguintes:

a)   Realizar o seguimento dos plans de mellora das titulacións que se imparten no centro (estudo do nivel de cumprimento das accións que se propoñan, análise dos resultados que se obtiveron, procura de indicadores de execución dos plans).
b)   Coordinar e promover accións correctoras que estean destinadas a mellorar a calidade da docencia.
c)   Elaborar unha memoria anual sobre o grao de execución e satisfacción dos plans de mellora.
d)   Elaborar e facer o seguimento, se proceder, de calquera informe de avaliación da calidade que se lle solicite ao centro.
e)   Impulsar e coordinar o proceso de elaboración do plan estratéxico da titulación.
f)   Promover relacións cos axentes sociais e económicos que redunden na mellora das titulacións e na inserción laboral dos/das licenciados/as.
g)   Impulsar, en coordinación coa Comisión de Docencia, a implantación dos créditos ECTS.
h)   Calquera outra función que, relacionada coa calidade, lle asignar a Xunta de Facultade.

3. A composición da Comisión de Garantía de Calidade incorporarase ao Sistema de Garantía Interno de Calidade (SGIC).

ESTÁ COMPOSTA POR:

 • PRESIDENTE: DECANO: PROF. DR. XULIO X. FERREIRO BAAMONDE
 • VICEDECANA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS, INSTITUCIONAIS E DIXITALIZACIÓN: PROF.ª DR.ª ANA ABA CATOIRA
 • VICEDECANA DE CALIDADE E COORDINADORA GRAO: PROF. DR. JORGE QUINDIMIL LÓPEZ
 • SECRETARIA: PROFª. DRª. NOELIA COLLADO RODRÍGUEZ
 • PROFESOR REPRESENTANTE DE CADA UN DOS DEPARTAMENTOS:
  • PROF.ª DR.ª MARÍA ESTHER ROVIRA SUEIRO (DPTO. Dº PRIVADO)
  • PROF. DR. JOSÉ ANTONIO RAMOS VÁZQUEZ (DPTO. Dº PÚBLICO)
 • O/A ADMINISTRADOR/A DO CENTRO:
  • D. MANUEL CANDAME VEIRA
 • REPRESENTANTES DE ESTUDANTES:
  • D.ª VICTORIA CLAUDIA DIEGO ALMENDRAL (GADED)
  • D. ª MARÍA LOENZO LÓPEZ (GADED)
 • AS/OS COORDINADORAS/ES DOS MESTRADOS:
  • PROF.DR. ANTONIO LEGEREN MOLINA (MESTRADO EN ASESORAMENTO XURIDICO EMPRESARIAL)
  • PROF.ª DR.ª VICTORIA DE DIOS VIÉITEZ (MESTRADO EN AVOGACÍA)
  • PROF.ª DR.ª ANA ABA CATOIRA (MESTRADO EN DEREITO DIXITAL E INTELIXENCIA ARTIFICAL)
 • OS COORDINADORES DOS PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO:
  • PROF. DR. XULIO FERREIRO BAAMONDE
  • PROF. DR. JAIME RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ

Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructuras

1. A Comisión de Asuntos Económicos e Infraestruturas estará integrada polo/a decano/a, ou polo/pola vicedecano/a en quen delegar, que a presidirá, o/a secretario/a da Facultade que o será da comisión, dous/dúas representantes do PAS, un/unha representante de cada departamento adscrito á facultade e dous/dúas alumnos/as. Asistirá con voz e sen voto o/a xefe/a de negociado, en caso de que non fose membro elixido polo sector do P.A.S.

2. Son competencias da Comisión de Asuntos Económicos e Infraestruturas:
a) Adoptar anualmente os criterios para a asignación de recursos do centro que serán destinados ao seu funcionamento e á atención das tarefas que lle son propias.

b) Elaborar para o seu debate e, se for o caso, para a súa aprobación, unha estimación dos ingresos e dos gastos do centro no seu conxunto coa repartición máis pormenorizada posible dos capítulos e das unidades de gasto que se prevén para o exercicio económico seguinte.

c) Elaborar unha conta xeral dos ingresos e dos gastos do centro no seu conxunto onde se distingan capítulos, conceptos e, no que sexa posible, unidades de gasto unha vez que remate cada exercicio económico.

ESTÁ COMPOSTA POR:

 • PRESIDENTE: DECANO: PROF. DR. XULIO X. FERREIRO BAAMONDE
 • VICEDECANA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS, INSTITUCIONAIS E DIXITALIZACIÓN: PROF.ª DR.ª ANA ABA CATOIRA
 • SECRETARIA: PROF.ª DR.ª NOELIA COLLADO RODRÍGUEZ
 • REPRESENTANTES DO PROFESORADO
  • PROF. DR. CARLOS AMOEDO SOUTO
  • PROF. DR. JOSÉ ANTONIO SEOANE RODRÍGUEZ
 • REPRESENTANTES DE ESTUDANTES
  • D.ª VICTORIA CLAUDIA DIEGO ALMENDRAL
  • D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ ARADAS

Comisión de Biblioteca

1. A Comisión de Biblioteca estará formada polo/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegar, que a presidirá; o/a secretario/a da facultade que o será da Comisión; o/a director/a da biblioteca do centro; seis profesores/as adscritos ao centro, garantíndose que polo menos cada departamento adscrito ao Centro conte cun/unha representante; catro alumnos/as, dos cales un será de posgrao no caso de existiren candidatos, e un membro do persoal de administración e servizos do centro.

2. A Comisión de Biblioteca será competente para pronunciarse e para decidir sobre os asuntos que, no ámbito da súa actuación, lle fosen encomendados e, en particular, para aprobar a distribución dos recursos que se lle asignen ao centro para adquirir material bibliográfico, así como para todas aquelas cuestións que estean relacionadas coa xestión e coa organización dos servizos da biblioteca.

ESTÁ COMPOSTA POR:

 • PRESIDENTE: DECANO: PROF. DR. XULIO X. FERREIRO BAAMONDE
 • VICEDECANA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS, INSTITUCIONAIS E DIXITAIZACIÓN: PROF.ª DR.ª ANA ABA CATOIRA
 • SECRETARIA: PROF.ª DR.ª NOELIA COLLADO RODRÍGUEZ
 • A DIRECTORA DA BIBLIOTECA: Dª. MARTA PÉREZ CÉSAR
 • PROFESORES ADSCRITOS AO CENTRO(Terá que haber polo menos un representante de cada un dos Departamentos)
  • PROF.ª DR.ª EVA Mª SOUTO GARCÍA (DPTO. Dº PÚBLICO)
  • PROF. DR. RAFAEL GARCÍA PÉREZ (DPTO. Dº PRIVADO)
  • PROF. DR. JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO (DPTO. Dº PRIVADO)
  • PROF. DR. JUAN JOSÉ PERNAS GARCÍA (DPTO. Dº PÚBLLICO)

Comisión de Actividades Culturais e Extensión Universitaria

1. A Comisión de Actividades Culturais e Extensión Universitaria estará integrada polo/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegar, que a presidirá, o/a secretario/a da facultade que o será da comisión, un/unha representante do profesorado, cinco alumnos/as e un PAS.

2. A Comisión de Actividades Culturais e Extensión Universitaria será competente para recibir, tomar iniciativas e pronunciarse sobre todos aqueles asuntos que, no ámbito da súa actuación, lle fosen encomendados e que, con carácter xeral, contribúan ao fomento e ao desenvolvemento da formación cultural e xurídica da comunidade universitaria, correspondéndolle para tales efectos a xestión da partida orzamentaria da facultade que está prevista para esas actividades.

ESTÁ COMPOSTA POR:

 • PRESIDENTE: DECANO: PROF. DR. XULIO X. FERREIRO BAAMONDE
 • VICEDECANA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS, INSTITUCIONAIS E DIXITALIZACIÓN: PROF.ª DR.ª ANA ABA CATOIRA
 • SECRETARIA: PROF.ª DR.ª NOELIA COLLADO RODRÍGUEZ
 • UN REPRESENTANTE DO PROFESORADO: PROF.ª DR.ª EVA MARÍA SOUTO GARCÍA