Grao en Dereito + ADE


A Universidade da Coruña, no seu obxectivo de ofrecer alternativas de formación que melloren a oferta dispoñible, posibilita que un estudante poida cursar de forma simultánea os estudos de Grao en Dereito e Grao en Administración e Dirección de Empresas, mediante a proposta dun programa conxunto elaborado polas Facultades de Dereito e de Economía e Empresa sobre os Plans de estudos oficiais

Descrición do estudo

Titulacións que se obteñen

  • Graduado/a en Dereito pola UDC
  • Graduado/a en Administración e Dirección de Empresas pola UDC

Duración do programa

Once cuadrimestres. O número de créditos necesario para superar o programa de simultaneidade dos dous graos é de 402 ECTS.

Centro onde se imparte

Facultade de Economía e Empresa. Campus de Elviña. A Coruña www.economicas.udc.es

Facultade de Dereito. Campus de Elviña. A Coruña www.dereito.udc.es

Prazas que se ofertan

A oferta de prazas será establecida para cada curso polo Consello de Goberno da Universidade.

Saídas profesionais

As saídas profesionais ao seren as propias de cada unha das titulacións, responden ao perfil dun economista de empresa con profundos coñecementos xurídicos ou un xurista con especialización profunda en temas empresariais.

Recoñecemento de créditos disciplinas optativas

A) Os créditos das disciplinas optativas do Grao en ADE reoñeceranse pola superación dos créditos das seguintes disciplinas obrigatorias do Grao en Dereito:

  • Dereito da Unión Europea
  • Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos_Valores
  • Dereito Tributario

B) Os créditos das disciplinas optativas do Grao en Dereito recoñeceranse pola superación dos créditos das seguintes disciplinaras obrigatorias do Grao en ADE:

  • Política Económica
  • Macroeconomía e Contorno Empresarial
  • Facenda Pública. Sistema Fiscal
  • Contabilidade das Operacións Societarias
  • Sistemas de Informacion para a Xestión Financieira da Empresa

Matemática I, Básica, 6 ECTS

Análise das Operacións Financeiras, Básica, 6 ECTS

Economía da Empresa: Dirección e Organización, Básica, 6 ECTS

Principios de Microeconomía, Básica, 6 ECTS

Principios de Macroeconomía, Básica, 6 ECTS

Historia Económica, Básica, 6 ECTS

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental, Básica, 6 ECTS

Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos, Básica, 6 ECTS

Dereito da Persoa, Básica, 6

España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa, Básica, 6 ECTS

Teoría do Dereito, Básica, 6 ECTS

Dereito Penal. Parte Xeral, Obrigatoria, 6 ECTS

Organización Constitucional do Estado, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Eclesiástico do Estado, Básica, 6 ECTS

Constitución e Poder Xudicial, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito da Empresa, Básica, 6 ECTS

Dereito de Familia, Obrigatoria, 6 ECTS

Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo, Obrigatoria, 6 ECTS

Matemática II, Básica, 6 ECTS

Microeconomía: Mercados e Competencia, Obrigatoria, 6 ECTS

Contabilidade Financeira I, Obrigatoria, 6 ECTS

Estatística I, Básica, 6 ECTS

Economía Española e Mundial, Obrigatoria, 6 ECTS

Introdución ao Marketing, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito de Obrigas e Danos, Obrigatoria, 6 ECTS

Fundamentos de Dereito Financeiro, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Sancionador, Obrigatoria, 6 ECTS

Actuacións e Bens das Administracións Públicas, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Internacional Público, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito do Traballo, Obrigatoria, 6 ECTS

Estatística e Introdución á Econometría, Obrigatoria, 6 ECTS

Macroeconomía e Contorno Empresarial, Obrigatoria, 6 ECTS

Teoría do Investimento, Obrigatoria, 6 ECTS

Política Económica, Obrigatoria, 6 ECTS

Contabilidade Financeira II, Obrigatoria, 6 ECTS

Facenda Pública. Sistema Fiscal, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito da Unión Europea, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito da Contratación, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Procesual Penal, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Penal. Parte Especial, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Tributario, Obrigatoria, 6 ECTS

Econometría, Obrigatoria, 6 ECTS

Contabilidade de Xestión, Obrigatoria, 6 ECTS

Investigacións de Mercados, Obrigatoria, 6 ECTS

Teoría do Financiamento, Obrigatoria, 6 ECTS

Análise Económica das Organizacións, Obrigatoria, 6 ECTS

Dirección Estratéxica e Política Empresarial I, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Procesual Civil, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Público Autonómico, Obrigatoria, 6 ECTS

Filosofía do Dereito, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereitos Reais, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Internacional Privado, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo. Obrigatoria, 6 ECTS

Contabilidade das Operacións Societarias, Obrigatoria, 6 ECTS

Deseño Organizativo, Obrigatoria, 6 ECTS

Contabilidade Directiva, Obrigatoria, 6 ECTS

Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa, Obrigatoria, 6 ECTS

Distribución Comercial, Obrigatoria, 6 ECTS

Planificación Financeira, Obrigatoria, 6 ECTS

Dereito de Sucesións, Obrigatoria, 6 ECTS

Dirección Estratéxica e Política Empresarial II, Obrigatoria, 6 ECTS

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal, Obrigatoria, 6 ECTS

Dirección Comercial, Obrigatoria, 6 ECTS

Traballo de Fin de Grao, Obrigatoria, 6 ECTS

Traballo de Fin de Grao, Obrigatoria, 12 ECTS