Grao en Dereito


Convírtete nun profesional cun perfil eminentemente xurídico, cun coñecemento global de todas as áreas relacionadas co mundo do dereito

O Grao en Dereito articúlase en catro cursos -240 créditos ECTS- e, á súa vez cada curso, en materias cuadrimestrais. Cunha media de cinco materias en cada cuadrimestre.

Concretamente, o plan de estudos distribúese do seguinte modo:

  • O primeiro curso está integrado por materias de formación básica cunha equivalencia de 60 créditos repartidos entre materias correspondentes á rama de coñecemento de ciencias sociais e xurídicas.
  • O resto de créditos ata completar os 240 repártense do seguinte xeito: 144 créditos obrigatorios e 30 optativos.
  • Dentro das materias optativas encóntranse a posibilidade de realizar prácticas externas cunha asignación de 6 créditos.

Finalmente, está prevista a realización do traballo de fin de grao e a súa defensa só será posible se se superaron todos os créditos do grao (este traballo ten unha equivalencia de 6 créditos ECTS).

Estrutura do estudo

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental 6 ECTS

España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa 6 ECTS

Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos 6 ECTS

Comunicación Oral e Escrita 6 ECTS

Principios Económico-Contables da Empresa 6 ECTS

Teoría do Dereito 6 ECTS

Dereito da Persoa 6 ECTS

Principios de Economía e Facenda Pública 6 ECTS

Organización Constitucional do Estado 6 ECTS

Dereito Penal. Parte Xeral 6 ECTS

Dereito da Empresa 6 ECTS

Dereito Eclesiástico do Estado 6 ECTS

Dereito de Familia 6 ECTS

Constitución e Poder Xudicial 6 ECTS

Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo 6 ECTS

Dereito de Obrigas e Danos 6 ECTS

Actuación e Bens das Administracións Públicas 6 ECTS

Fundamentos de Dereito Financeiro 6 ECTS

Dereito Internacional Público 6 ECTS

Dereito Sancionador 6 ECTS

Dereito da Unión Europea 6 ECTS

Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores 6 ECTS

Dereito do Traballo 6 ECTS

Dereito da Contratación 6 ECTS

Dereito Penal. Parte Especial 6 ECTS

Filosofía do Dereito 6 ECTS

Dereitos Reais 6 ECTS

Dereito Procesual Penal 6 ECTS

Dereito Tributario 6 ECTS

Dereito Público Autonómico 6 ECTS

Dereito Internacional Privado 6 ECTS

Dereito Procesual Civil 6 ECTS

Dereito de Sucesións 6 ECTS

Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo 6 ECTS

Criminoloxía (Optativo) 6 ECTS

Idioma Moderno (Optativo) 6 ECTS

Traballo Fin de Grao 6 ECTS

Dereito de Estranxeiría (Optativo) 6 ECTS

Dereito da Seguridade Social (Optativo) 6 ECTS

Dereito Penitenciario (Optativo) 4,5 ECTS

Dereito e Biomedicina (Optativo) 4,5 ECTS

Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica (Optativo) 4,5 ECTS

Técnica Xurisprudencial Romana (Optativo) 4,5 ECTS

Dereito Matrimonial Comparado (Optativo) 4,5 ECTS

Aproximación Cinematográfica ao Dereito (Optativo) 4,5 ECTS

Dereito da Propiedade Inmobiliaria (Optativo) 4,5 ECTS

Dereito Internacional dos Espazos (Optativo) 4,5 ECTS

Prácticas Externas 6 ECTS