Grao en Dereito


Convírtete nun profesional cun perfil eminentemente xurídico, cun coñecemento global de todas as áreas relacionadas co mundo do dereito

O Grao en Dereito articúlase en catro cursos -240 créditos ECTS- e, á súa vez cada curso, en materias cuadrimestrais. Cunha media de cinco materias en cada cuadrimestre.

Concretamente, o plan de estudos distribúese do seguinte modo:

  • O primeiro curso está integrado por materias de formación básica cunha equivalencia de 60 créditos repartidos entre materias correspondentes á rama de coñecemento de ciencias sociais e xurídicas.
  • O resto de créditos ata completar os 240 repártense do seguinte xeito: 144 créditos obrigatorios e 30 optativos.
  • Dentro das materias optativas encóntranse a posibilidade de realizar prácticas externas cunha asignación de 6 créditos.

Finalmente, está prevista a realización do traballo de fin de grao e a súa defensa só será posible se se superaron todos os créditos do grao (este traballo ten unha equivalencia de 6 créditos ECTS).

Estrutura do estudo