Equipo decanal


Jose Antonio Seoane Rodríguez

Decano

M.ª Carmen Garcimartín Montero

Vicedecana de Relacións Internacionais e Institucionais

Marcos López Suárez

Vicedecano de Alumnos e Ordenacion Académica

María Rovira Sueiro

Vicedecana de Calidade

Eva Souto García

Secretaria da Facultade

Andrea Martínez Ribao

Secretaria do Decanato