Departamentos, áreas e grupos de investigación


Departamentos

Departamento de Dereito Público

O Departamento de Dereito Público creouse no ano 1990 e actualmente inclúe as áreas de coñecemento de Dereito Romano, que estuda tanto este ordenamento xurídico como a súa influencia na tradición europea posterior; Dereito Constitucional, que se ocupa tanto da norma fundamental como en xeral da organización xurídico-política do Estado, Dereito Internacional Público, cuxo ámbito de interese se centra nas relacións xurídicas na comunidade internacional, Dereito Financeiro e Tributario, ocupada na esfera da normatividade propia das finanzas públicas; Dereito Penal, cuxo labor se concentra no estudo dos diferentes aspectos do delito e das penas, e Dereito Procesual, centrada na docencia e investigación do Poder Xudicial e da actividade xurisdicional. Tamén se inclúen as áreas de Dereito Administrativo e Dereito do Traballo.

O Departamento é a entidade administrativa e orgánica encargada de regular a docencia e artellar os labores de investigación -respectando a autonomía dos grupos de investigación- destas diferentes áreas.

Departamento de Dereito Privado

O Departamento de Dereito Privado -situado no edificio da Facultade de Dereito, campus de Elviña- integra seis áreas de coñecemento: Dereito Civil, Historia do Dereito e das Institucións, Dereito internacional Privado, Dereito Mercantil, Dereito Eclesiástico do Estado e Filosofía do Dereito. O profesorado do Departamento imparte docencia en cinco centros: Facultade de Dereito, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Escola Universitaria de Estudos Empresariais, Escola Universitaria de Arquitectura Técnica e, finalmente, Escola Universitaria de Deseño industrial de Ferrol.

A actividade investigadora reflíctese amplamente na participación dos membros do Departamento en congresos e reunións científicas, así como en publicacións de diversa índole. Na actualidade desenvólvense diversos proxectos correspondentes aos catro grupos de investigación adscritos ao Departamento: Grupo de Investigación sobre Políticas Sociais, Dereito de Consumo e Protección do Consumidor, Colaboración, Conflito e Competencia entre Empresarios e Proxectos e Estudos de Dereito Civil -Europa, España, Galicia-.

Secretaría dos Departamentos

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación (UADI)
Facultade de Dereito
Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña
981 167 000 (Ext. 1505 e 1506)
uadi@udc.es

Grupos de investigación

Criminoloxía, Psicoloxía Xurídica e Xustiza Penal no século XXI (ECRIM)

Liñas de investigación

 • Dereito penal económico e da empresa: parte xeral e especial
 • Globalización e sistema penal: migración e sistema penal, Dereito Penal internacional, goberno da penalidade
 • Xénero e Dereito penal
 • Psicoloxía xurídica e protección do menor
 • A reforma do proceso concursal; insolvencias punibeis
 • A xustiza penal do século XXI
 • Cooperación xudicial civil e penal
 • Penas privativas de dereitos e multa
 • Violencia e medios de comunicación
 • Psicoloxía xurídica laboral
 • Psicoloxía forense e pericial
 • Psicoloxía penitenciaria

Dereito do Traballo e Seguridade Social, Español e Comparado (DTSSECOMP)

Liñas de investigación

 • Dereito individual do traballo
 • Dereito sindical
 • Dereito procesual laboral
 • Dereito da Seguridade Social
 • Dereito comparado do traballo e da Seguridade Social

Empresa, Consumo e Dereito (ECD)

Liñas de investigación

 • Contratación de produtos bancarios e financeiros
 • Colaboración, conflito e competencia entre empresarios
 • Dereito concursal e sobreendebedamento de consumidores
 • Dereito de seguros
 • Dereito de sociedades
 • Dereito de danos e responsabilidade civil extracontractual
 • Dereito civil propio de Galicia
 • Dereito marítimo
 • Dereito inmobiliario e da construción

Filosofía, Constitución e Racionalidade

Liñas de investigación

 • Crise da razón xurídica
 • Transformación dos sistemas xurídicos
 • Teoría da interpretación, aplicación e argumentación xurídicas
 • Dereitos fundamentais
 • Bioética e dereito
 • Ética, Dereito e discapacidade
 • Xustiza transicional

Protección Xurídica da Persoa e da Familia (PEF)

Liñas de investigación

 • Autonomía da vontade na persoa e na familia
 • Tutela patrimonial e xurisdicional da persoa e da familia.
 • Políticas públicas de protección familiar
 • Relacións paterno-filiais

Dereito Público Global (Observatorio do Litoral)

Liñas de investigación

 • Gobernanza e Dereito Administrativo
 • Contratación Pública
 • Dereito Público e sostenibilidade ambiental
 • Ordenación xurídica e xestión administrativa dos espazos marinos e costeiros
 • Procedemento e proceso contencioso administrativo
 • Libertades económicas e medio ambiente