Mestrado en Avogacía


O Mestrado en Avogacía, que habilita para o acceso á proba de capacitación para obter o título de avogado/a, impártese de forma conxunta entre a UDC e o ICACOR a través da Escola de Práctica Xurídica “Decano Igrexas Curral”.

O obxectivo principal do Mestrado diríxese a lograr que o estudante obteña as competencias, habilidades e destrezas que lle permitan exercer a profesión de avogado unha vez que supere a proba estatal correspondente.

Para acceder ao Mestrado en Avogacía será necesario estar en posesión do título de Licenciado ou Graduado en Dereito ou doutro título universitario de Grao equivalente que reúna as requisitos establecidos no artigo 3 do Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais.

Contacto

María Victoria Dios Viéitez
Coordinadora Académica

vickyd@udc.es

Perfil Recomendado

Para acceder ao Máster en Avogacía será necesario estar en posesión do título de Licenciado ou Graduado en Dereito ou doutro título universitario de Grao equivalente que reúna as requisitos establecidos no artigo 3 do Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e

Criterios e Procedementos de Admisión

Polo que se refire aos criterios de admisión,  o proceso será levado a cabo pola Comisión de Coordinación do Máster, quen cubrirá o número de prazas ofertadas (70) atendendo aos principios de concorrencia, igualdade, capacidade e mérito . Terase en conta como criterio preferente o expediente académico dos alumnos. Ademais, atenderase para a selección ao curriculum vitae, existindo a posibilidade de realizar unha entrevista persoal no caso de que o acorde a Comisión, que non será eliminatoria pero que servirá para dirimir empates ou resolver situacións excepcionais.