Mestrado en Avogacía


O día 28 de setembro inaugúrase o mestrado en Avogacía, e o comezo das clases será o luns 1 de outubro

Acto de apertura Mestrado Avogacía 2018 / 2019: Viernes, día 28 de septiembre de 2018, a las 12:30 horas, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.

> VER INVITACIÓN

O Mestrado en Avogacía, que habilita para o acceso á proba de capacitación para obter o título de avogado/a, impártese de forma conxunta entre a UDC e o ICACOR a través da Escola de Práctica Xurídica “Decano Igrexas Curral”.

O obxectivo principal do Mestrado diríxese a lograr que o estudante obteña as competencias, habilidades e destrezas que lle permitan exercer a profesión de avogado unha vez que supere a proba estatal correspondente.

Horario

Grupo de mañá: de 9.30h a 13.45h
Grupo de tarde: de 16.30h a 20.45h

A distribución dos grupos realizarase por orde alfabética

Sedes

Facultade de Dereito, Campus de Elviña
Ilustre Colexio de Avogados de A Coruña, rúa Federico Tapia nº11

As clases impártense na facultade de Dereito e no Colexio de Avogados, según a distribución indicada no cronograma

Perfil Recomendado

Para acceder ao Máster en Avogacía será necesario estar en posesión do título de Licenciado ou Graduado en Dereito ou doutro título universitario de Grao equivalente que reúna as requisitos establecidos no artigo 3 do Real Decreto 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais.

Criterios e Procedementos de Admisión

Polo que se refire aos criterios de admisión,  o proceso será levado a cabo pola Comisión de Coordinación do Máster, quen cubrirá o número de prazas ofertadas (70) atendendo aos principios de concorrencia, igualdade, capacidade e mérito . Terase en conta como criterio preferente o expediente académico dos alumnos. Ademais, atenderase para a selección ao curriculum vitae, existindo a posibilidade de realizar unha entrevista persoal no caso de que o acorde a Comisión, que non será eliminatoria pero que servirá para dirimir empates ou resolver situacións excepcionais.

Contacto

María Victoria Dios Viéitez
Coordinadora Académica

vickyd@udc.es