Programme Content

OBLIGATIONS AND TORT LAW: GENERAL PRINCIPLES (6 ECTS)
Dereito de obrigas e danos

NATURAL PERSON, HUMAN RIGHTS AND NON PROFIT ORGANIZATIONS (6 ECTS)
Dereito da persoa

COMPARATIVE MARRIAGE LAW (4,5)
Dereito matrimonial Comparado

CRIMINAL PROCEEDINGS (6 ECTS)
Dereito Procesual Penal

SPAIN IN THE HISTORICAL AND LEGAL CONTEXT (6 ECTS)
España na configuración histórico-xurídica de Europa

LAW AND BIOMEDICINE (4,5 ECTS)
Dereito e biomedicina

EU COMPETITION LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY (6 ECTS)
Dereito da empresa

EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW  (6 ECTS)
Institucións e Ordenamento xurídico administrativo

ECONOMICS: FIRM, MARKET, AND COMPETITION (6 ECTS)
Principios económico-contables de la empresa

PUBLIC INTERNATIONAL LAW (6 ECTS)
Dereito internacional público

CRIMINOLOGY (6 ECTS)
Criminoloxía