Últimas novas Doutoramento

Error: No articles to display

Información Xeral Doutoramento en Dereito

A Lei Orgánica 6 / 2001 de 21 de decembro, de Universidades, na súa nova redacción dada pola Lei Orgánica 4 / 2007 de 12 de abril, pola que se modifica a anterior, define a estrutura do ensino universitario en tres ciclos: Grao, Máster e Doutoramento. Os estudos de Doutoramento, correspondentes ao terceiro ciclo, levan á obtención do título oficial de Doutor ou Doutora, de carácter oficial e válido en todo o territorio nacional. O desenvolvemento do terceiro ciclo na construción do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) debe ser consciente das novas bases da Axenda Revisada de Lisboa. así coma a construción do Espazo Europeo da Investigación (EEI) e os obxectivos establecidos para este no Libro Verde de 2007. Así, o doutoramento debe desempeñar un papel clave como a intersección entre o EEES e a EEI, dous piares fundamentais da sociedade basada no coñecemento.


Para estes efectos, o Consello de Ministros aprobou o Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regula o Ensino Oficial de Doutoramento. Neste momento os novos estudos de Doutoramento da Facultade de Dereito (Doutor en Dereito) están adaptados a esta nova normativa, se encontran verificados e aprobados definitivamente, e listos para a súa implantación no presente curso académico 2013-2104, a partir do cal todos os estudantes que se matriculen neste tipo de formación, farano baixo a regulación establecida. Os alumnos que estean cursando na actualidade estudos de Doutoramento segundo os regulamentos anteriores, poderán seguir nos mesmos até que haxa a extinción total, tendo, dende a entrada en vigor do Decreto 99/2011, un período de cinco anos para a presentación e defensa de tese de doutoramento.

 

En canto ás principais modificacións introducidas polo citado RD 99/2011 de 28 de xaneiro, deben ser mencionadas:


a). Prevese a creación de Escolas de Doutoramento para canalizar máis axeitadamente a actividade da formación do doutoramento desenvolvidas por cada universidade. As escolas, á súa vez, facilitarán a organización dentro da súa esfera de xestión do Doutoramento en un ou máis ramos do coñecemento ou con caráter interdisciplinar.

b). Prevese o desenvolvemento de Comisións Académicas de cada un dos cursos de doutoramento, que serán responsable da organización, diseño e coordinación dos mesmos, así como execrcer a supervisión compartida no progreso de alumnos de doutoramento. Cada programa de doutoramento terá a figura dun coordinador, que deberá ser un investigador relevante avalado pola dirección previa de, polo menos, dúas teses de doutoramento e a xustificación da realización de polo menos dous períodos de investigación ou equivalente.

c). Implántase o chamado  "documento de actividades de doutorado", concibida como un documento personalizado que debe recoller todas as actividades relevantes para o desenvolvemento do do doutoramento, incluída no Plan de Investigación, e que será revisado periodicamente polo titor, o director do tese e a comisión académica. Pertencen, xunto coa tese, á avaliación final do candidato.

d). O Real Decreto tamén establece o prazo máximo de tales estudos en termos da forma en que solicita: a tempo completo ou a tempo parcial. Para a primeira opción é de tres anos o tempo máximo para a conclusión, mentres que será de cinco anos ao seleccionar un programa de doutoramento a tempo parcial, aínda que as prórrogas sexan habilitadas en casos específicos.

e). Contémplase a posibilidade de incluír no título a mención de "Doutoramento internacional", substituíndo o ata entón "Doutoramento Europeo". Para este fin, o alumno tivo que haber realizado unha estancia mínima de tres meses fóra de España, estudando ou facendo procuras. Parte da tese debe ser escrita e dada nunha linguaxe común para a comunicación científica que non sexa a lingua oficial en España, sendo informada por un mínimo de dous doutores especialistas pertencentes a unha institución de ensino superior ou instituto de investigación non español, e que, polo menos, un experto non español formase parte do tribunal avaliador da tese.


Para máis información, contactar co Coordinador do Programa de Doutoramento para a Facultade de Dereito da Universidade da Coruña: Dr. Rafael Colina Garea, Profesor Titular de Dereito Civil (colina@udc.es) ou acudir ós seguintes enlaces:

Información xeral

Real Decreto Doutoramento (PDF)

Memoria Doutoramento en Dereito (PDF)

Calendario académico e Período de Inscripción e Matrícula 

ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO DA UDC: http://www.udc.gal/eid/

Doutoramento en Dereito: Listaxes provisionais do alumnado admitido e excluído

Doutoramento en Dereito: Listaxes definitivas do alumnado admitido e excluído