Benvida do Decano

A Facultade de Dereito da Universidade da Coruña empezou a súa andaina no ano 1987, entón dependente da USC. A creación, pola Lei 11/1989 do 20 de xullo, de ordenación do sistema universitario de Galicia, da Universidade da Coruña, amparou a súa integración nesta nova Universidade.
A Facultade de Dereito da UDC é unha institución pública que ten como finalidade esencial a xeración, a xestión e a difusión de cultura e de coñecemento científico e profesional, no eido do Dereito, a través do desenvolvemento da docencia, da investigación e da transferencia do coñecemento. A súa finalidade esencial de formación de xuristas é concibida coma un servizo público de calidade, prestado, con obxectividade e rigor, nun marco de valores éticos xeralmente aceptados.

seoaneNa actualidade, pódense cursar no noso Centro o Grao en Dereito, a Simultaneidade de estudios: Grao en Dereito + Grao en Administración e Dirección de Empresas (ADE), e o Programa de Posgrao con tres Mestrados Universitarios: Máster Universitario en Dereito: Estudios da Unión Europea (Máster UE), Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE), e o Máster Universitario en Avogacía, impartido en colaboración cos Ilustres Colexios Profesionais de Avogados de A Coruña e de Ferrol. Estes últimos e o Grao en Dereito son o froito da importante aposta e do compromiso que, tanto a Universidade da Coruña como a propia Facultade de Dereito, desenvolveron no seu proceso de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). A Universidade da Coruña está inmersa nun decidido proceso de internacionalización o que non é allea a Facultade de Dereito. A implantación do programa de docencia en inglés (English Programme) no curso académico 2014/1015, acaso constitúa unha das manifestacións máis visibles deste compromiso da Facultade de Dereito pola internacionalización, promovendo os programas de intercambio de alumnos e de PDI. Froito deste impulso tense acadado en xuño de 2015 o acordo de dobre titulación coa Delaware Law School da Widener University (USA), do Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial (MAXE) e do LLM in Corporate Law.

Por outra banda, para contribuír a imprescindible formación continua dos profesionais dos ámbitos xurídicos, impartense tamén cursos de formación específica de posgrao, como son os casos do Curso de formación específica de posgrao en mediación (en colaboración co ICACOR) e dos Cursos de especialista Universitario en Investigación Privada e en Dirección de Seguridade Privada.

Asemade, na Facultade de Dereito, impártense dous programas de Doutoramento: o Doutoramento en Dereito e o Doutoramento Interuniversitario en Dereito Administrativo Iberoamericano, coa finalidade de formación de Doutores e como instrumentos de promoción da investigación científica.
Conscientes da importancia e dos beneficios que unha formación pode reportar ao noso alumnado, o noso centro mantén unha permanente colaboración con empresas, institucións públicas (Deputación Provincial, Concellos, Fiscalía da CA, TSXG) e colexios profesionais (en particular, de avogados, procuradores, notarios, rexistradores da propiedade e de economistas) permitindo que os nosos estudiantes participen en programas de prácticas externas, así como a participación de profesionais das distintas ramas da actividade xurídica en aras a completar a formación académica que se ofrece. Asemade a Facultade participa en programas oficiais de intercambio de alumnos e de profesores, tanto con outros centros universitarios do Estado como estranxeiros.

Froito da colaboración con institucións privadas, o pasado mes de xaneiro de 2106 ven de iniciar a súas actividades, nesta mesma Facultade, a Cátedra Fundación INADE - UDC, de xestión do risco e do seguro, que esta a servir como instrumento esencial para fornecer a formación continúa neste sector –o seguro e xestión do risco- tamén cada vez mais demandado polo tecido empresarial e industrial. Agardo que constitúa o instrumento que permita xermolar un novo Mestrado en xestión do risco e do seguro. As actividades formativas desta Cátedra institucional, coa colaboración de prestixiosos integrantes do Poder Xudicial, deron inicio xa no mes de febreiro de 2106, coa actividade denominada “Veredicto Ejemplar”, e cos mensuais “Diálogos 2020”, que permiten traer as nosas aulas especialistas en temas xurídicos de actualidade en aberto diálogo con representantes do tecido empresarial. Así mesmo no mes de setembro de 2016 iniciase o curso Plan Inicia GERENCIARYS. Curso de xerencia de riscos e seguros, que ten obtido o recoñecemento como curso de formación do grupo B do RD 764/2010 pola Consellería de Facenda.

A Facultade de Dereito da UDC é un centro de ensino universitario público, moderno e de calidade, que conta con avanzados métodos multimedia para o desenvolvemento das súas actividades docentes e investigadoras. O persoal docente e investigador ten un elevado nivel de formación, refrendado polas acreditacións recibidas das Axencias de Calidade autonómica (ACSUG) e estatal, polas súas publicacións e pola obtención de fondos en convocatorias públicas competitivas orientados a financiar os grupos de investigación. Así mesmo, a actividade diaria do centro está cuberta por un persoal de administración e servicios competente e especialmente comprometido con todos os nosos proxectos de presente e de futuro.

No nome de todo o persoal docente e investigador e de administración e servicios, e dos nosos alumnos, benvidos á páxina web da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, coa que pretendemos que todos os usuarios que accedan a ela obteñan a información que precisen, completa e actualizada e dunha forma áxil e sinxela.

Asdo.: José Antonio Seoane Rodríguez
Decano