Normas de Publicación

1.- TEMAS DE INTERESE

O Anuario publica traballos científicos sobre Dereito de investigadores de calquera centro de investigación nacional ou extranxeiro e de profesionais de recoñecido prestixio.

Dende o número 16 do Anuario incluise unha primeira parte monográfica que recolle as aportacións recibidas sobre a temática común “O Dereito ante a crise”. Os traballos que encaixen nesta temática terán preferencia sobre os demáis, pero manterase, non obstante, unha segunda parte para o resto dos traballos recibidos.

2.- TRABALLOS ORIXINAIS E DE CARÁCTER PREFERENTEMENTE INÉDITO

Darase prioridade ós traballos orixinais e inéditos. Os traballos xa publicados poderán incluirse no Anuario cando o número de colaboracions o xustifique e cando a Comisión de Selección o estime oportuno pola calidade ou o interese das aportacions.

3.- ENVÍO DE ORIXINAIS

Os traballos enviaranse por correo electrónico a anuario.dereito@udc.es  antes do 30 de xuño de cada ano.

4.- CARACTERÍSTICAS XERAIS DOS TRABALLOS PUBLICABLES

O Anuario publica traballos científicos inéditos sobre Dereito de investigadores de calquera centro de investigación nacional ou estranxeiro e de profesionais de recoñecido prestixio.

Excepcionalmente, poderán se admitidos traballos xa publicados noutras sedes científicas en atención á calidade ou o interese das achegas, ao prestixio dos seus autores ou á importancia da sede en que foron anteriormente publicados. En ningún caso o número de achegas non orixinais superará o 20% do número total de traballos seleccionados.

Os traballos poderán presentarse en lingua castelá ou galega (de acordo coa lexislación autonómica vixente en materia de normalización lingüística).

A extensión máxima fixada para os traballos en cada unha das seccións é a seguinte:

 • Artigos doutrinais: 30 páxinas.
 • Comentarios de xurisprudencia: 15 páxinas.
 • Recensións: 10 páxinas.

Excepcionalmente, en atención ao posible interese e calidade do contido do traballo achegado, poderán admitirse traballos que excedan dos límites de extensión máxima antes sinalados.

Os traballos recibidos serán incluídos nas seccións do Anuario de acordo co seu contido.

5.- NORMAS DE EDICIÓN

-Os orixinais deberán ser escritos a espazo simple, en letra Times New Roman, tamaño 12 en texto e 10 nas notas a pé de páxina.

-O título da colaboración escribirase ao principio desta, en letra redonda e negra.

-Debaixo deste, no lado dereito, figurará, tamén en letra redonda, o nome e apelidos do autor, a súa condición académica e a Universidade á que pertence.

-No caso de artigos doutrinais, deberá engadirse un breve resumo (extensión máxima de dez liñas) do contido do traballo, na lingua escollida para realizar o traballo e noutra lingua das autorizadas para publicar no Anuario. Ademais, incluirase unha relación de palabras clave (entre cinco e dez) indicativas do contido do traballo, nos dous mesmos idiomas utilizados para o resumo.

-Cando o traballo non sexa inédito, deberá indicarse esta circunstancia na primeira nota ao pé, sinalándose a sede na que foi publicado (título da colección ou da obra, ISBN ou ISSN, ano, número e páxinas).

-Ao comezo do texto figurará un "Sumario", no que se reflectirán os diversos epígrafes, ata un máximo de tres niveis por epígrafe, presentados de acordo coas instrucións que se sinalan a continuación.

-Cando o traballo divídase en distintos epígrafes, os primeiros presentaranse en letra capital, con numeración romana e en grosa, indicando a continuación dun punto e seguido o título destes en letra maiúscula, redonda e negra. Non se utilizará punto ao final dos epígrafes.

-As divisións dos epígrafes indicaranse con numeración arábica, tamén en grosa, seguida dun punto. Dentro destas, as novas divisións faranse, sucesivamente e sen grosa, con letras redondas seguidas de punto (A., B., etc.), letras minúsculas seguidas de paréntese [a), b), etc.] e letras minúsculas seguidas de punto e número arábico seguido de paréntese [a.1), a.2), etc.].

-As notas faranse sempre a pé de páxina.

-Ao final do traballo pode incluírse un apartado de bibliografía, que levará este mesmo título, en letra redonda e negra.

-As citas realizaranse conforme aos seguintes criterios:

 • Cando se cite unha monografía deberán figurar en primeiro lugar os apelidos e, no seu caso, a inicial do nome do autor (todo iso en letra redonda e maiúsculas). Seguidamente farase constar, separados con comas, o título da obra (en letra cursiva); o lugar de edición, a data de edición e, no seu caso, o número de edición; e a páxina (coa indicación "páx.", á que seguirá o número correspondente) ou páxinas (coa indicación "páx." e o número inicial, sinalando a continuación " e ss. ").
 • Cando se trate dun artigo recollido nunha revista, figurará en primeiro lugar o autor, coas indicacións sinaladas no apartado anterior. A continuación, separados por comas, farase constar o título do artigo, entrecomillado e en letra redonda; a revista (ou siglas habitualmente utilizadas para referirse a esta) en letra cursiva; a indicación do número da revista, o ano de edición e, no seu caso, a páxina ou páxinas citadas de acordo co disposto para os libros.
 • Cando se trate dunha obra colectiva ou un artigo recollido nunha obra colectiva indicarase, ao principio e en referencia a esta, "AA.VV. ", ou "VV.AA. ", indistintamente, sinalando a continuación (entre paréntese e en letra redonda) o seu editor, coordinador ou director. O resto de datos axustarase ao sinalado nos dous apartados anteriores.
 • Cando se cite sucesivas veces unha obra ou artigo, indicaranse os apelidos do autor e, se é o caso, a inicial do seu nome (en redonda e maiúsculas), o título ata o primeiro substantivo (en redonda e cursivas en caso de que se trate dun libro; entrecomillado en redonda se se trata dun artigo recollido nunha obra colectiva ou revista), a abreviatura "cit. ", e a páxina ou páxinas correspondentes, todo iso separado con comas.
 • No caso de citas de publicacións ou artigos recollidos en soporte electrónico, seguiranse os mesmos criterios establecidos para as editadas en soporte papel, facendo constar ademais a correspondente páxina Web ou dirección URL en que se contivesen.


6. REMISIÓN DOS TRABALLOS

Os traballos serán remitidos polo seu autores, en formato electrónico ou en papel, acompañadas neste último caso do soporte informático correspondente, á sede da redacción do Anuario:

Dirección postal:

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

   Facultade de Dereito

 

   Campus de Elviña s/n

 

   A CORUÑA (CP 15071)

 

  ESPAÑA

Dirección electrónica: anuario.dereito@udc.es

Cada traballo deberá indicar en lugar visible o título e o autor, sinalándose respecto a este a súa condición de Doutor, se o fose, a súa profesión ou cargo e a institución á que se encontre adscrito ou na que preste os seus servizos. Así mesmo incluiranse as direccións postal e electrónica e un número de teléfono de contacto.

Como regra xeral, os traballos deben ser remitidos antes do 15 de xuño do ano en curso, salvo que por razóns xustificadas se decida adiantar ou atrasar a data de recepción de orixinais. Esta circunstancia será publicada coa antelación necesaria na páxina web da Facultade de Dereito da Coruña (www.dereito.udc.es).

7.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E ACEPTACIÓN DOS TRABALLOS

Os Consellos Científicos e o Consello de Redacción avaliarán os traballos recibidos e decidirán sobre a súa publicación.

As decisións serán comunicadas aos autores por correo postal ou electrónico. En caso de rexeitarse a publicación deberán indicarse os motivos esgrimidos polos avaliadores.

As datas de envío e de aceptación de cada un dos traballos aparecerán nun lugar visible da publicación.

Se os traballos aceptados para a súa publicación non cumpren as condicións de edición expostas no apartado 2, devolveranse aos seus autores, concedéndolles un prazo non inferior a dez días para facer as correspondentes modificacións formais. Se un autor non devolve en prazo o traballo debidamente corrixido, entenderase que renuncia a publicalo no Anuario.

Os autores recibirán unhas únicas probas de imprenta, que han de corrixir e remitir nun prazo non superior a quince días. Se os autores non remiten en prazo as probas entenderase que se acepta o traballo nos termos en que foi enviado. Nas probas de imprenta non se poderán realizar modificacións substanciais no texto orixinal remitido.

O feito de publicar no Anuario non impide que o autor proceda a posteriores publicacións noutros medios, sempre e cando faga constar a súa previa aparición nesta revista.

O Anuario non se identifica necesariamente co contido das opinións expresadas polos autores nos traballos que nel se encontran publicados, responsabilizándose aqueles, exclusivamente e para todos os efectos, deste.