Información dispoñible

O fondo documental do CDE cubre todos os ámbitos temáticos comunitarios:

 • asuntos xerais, financeiros e institucionais.
 • unión aduaneira e libre circulación de mercadorías .
 • libre circulación de traballadores e política social.
 • dereito de establecemento e libre prestación de servizos.
 • política de transportes.
 • política de competencia.
 • política económica e monetaria e libre circulación de capitais.
 • fiscalidade.
 • relacións exteriores.
 • enerxía.
 • política industrial e mercado interior.
 • política rexional e coordinación dos instrumentos estruturais.
 • protección do medio ambiente, do consumidor e da saúde.
 • ciencia, información, educación e cultura.
 • dereito de empresas.

Poden consultarse:

 • Monografías e publicacións periódicas: as doadas pola OPOCE
 • Documentos institucionais: COM (Comisión), PE (Parlamento Europeo) CESE (Comité Económico e Social Europeo) e CDR (Comité de Rexións), informes, estudos...
 • Xurisprudencia do Tribunal de Primeira Instancia e do Tribunal de Xustiza.
 • Folletos divulgativos: información xeral que editan as institucións da Unión Europea.
 • Diario Oficial da Unión Europea en versión dixital
 • Todos os recursos europeos dispoñibles en internet.