Aviso importante para alumnos que se preinscribiron no segundo prazo dos Mestrados Universitarios


Informamos que, por mor de terse establecido a data 7 de setembro de 2018 como data da apertura do curso académico para as universidades do Sistema Universitario de Galicia, e, polo tanto, ser declarada festiva; de acordo co artigo 30.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, procedemento administrativo común das Administracións Públicas, que establece que “cando o último día do prazo sexa inhábil, se entenderá prorrogado ao primeiro día hábil seguinte”, os prazos de reclamacións, publicación de listaxes definitivas e matrícula quedan prorrogados un día:

Prazo para completar a documentación requirida
Plazo para completar la documentación requerida
do 6 ao 10 de setembro de 2018.
del 6 al 10 de septiembre de 2018.
Publicación de listaxe definitiva de admitidos
Publicación de lista definitiva de admitidos 
11 de setembro de 2018
11 de septiembre de 2018
Matrícula
Matrícula

do 12 ao 17 de setembro de 2018
 
del 12 al 17 de septiembre de 2018

Curso de especialización en Cumprimento Legal e Privacidade


Baixo o nome de compliance ou cumprimento legal, nos últimos anos configuráronse unha serie de prácticas, mecanismos e procedementos que converxeron na necesidade de que as empresas adopten uns sistemas de control e prevención tendentes a minimizar os riscos de sancións, perdas patrimoniais ou de reputación e, en última instancia, ata conxurar a posible responsabilidade penal das mesmas.