Calidade

 

Titulacións SGIC
Manual
SGIC
Procedemento
Plano
Estratéxico


Grado en Dereito

Simultaneidade Grado en Dereito e Grado en Administración e Dirección de Empresas

Mestrado Universitario en Estudos da Unión Europea


Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico
empresarial

Prog
rama de Doutoramente en Dereito

Mestrado Universitario en Avogacía

Mestrado Universitario en Procura

 pdf-icon
DESCARGAR
 pdf-icon
DESCARGAR

2008

pdf-icon
2014-2020

 


MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE (CGC)

(Aprobada en Xunta de Facultade o 20 de novembro, 2015)

PRESIDENTE:

DECANO:  PROF. DR. JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO


OU:

VICEDECANA DE ESTUDANTES E ORDENACIÓN: PROFª. DRª. DNª. ROCÍO QUINTÁNS EIRAS
VICEDECANO DE CALIDADE: PROF. DR. D. JUAN CÁMARA RUIZ
VICEDECANA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS E INSTITUCIONAIS: 
PROFª. DRª. DNª. CARMEN GARCIMARTÍN MONTERO
SECRETARIA: PROFª. DRª. DNª. EVA Mª SOUTO GARCÍA

 

1 PROFESOR REPRESENTANTE DE CADA UN DOS DEPARTAMENTOS:

PROF. DR. D MARCOS A. LÓPEZ SUÁREZ  (Dº PRIVADO)

PROFª. DRª. DNª. SONIA GARCÍA VÁZQUEZ (Dº PÚBLICO)

PROFª. DRª. DNª. ALMUDENA FERNÁNDEZ CARBALLAL (Dº PÚBLICO ESPECIAL)


O/A ADMINISTRADOR/A DO CENTRO:

- D. MANUEL CANDAME VEIRA


ESTUDANTES:

- DNª. FAYSHIURY CASTAÑO LASSO (GADED)

- DNª. ALBA PARÍS SANTOS (GADED)

- D. CARLOS MONTES MARTÍNEZ (GADED)


AS/OS COORDINADORAS/ES DOS MESTRADOS:

- PROFª. DRª. DNª. GABRIELA OANTA (MESTRADO EN ESTUDOS DA UNIÓN EUROPEA)
- PROFª. DRª. DNª. ANA ABA CATOIRA (MESTRADO EN ASESORAMENTO XURIDICO EMPRESARIAL)
- PROF°. DRA. DNª. VICTORIA DE DIOS VIÉITEZ (MESTRADO EN AVOGACÍA)


OS COORDINADORES DE DOUTORAMENTO:

- PROF. DR. D. RAFAEL COLINA GAREA

- PROF. DR. D. JAIME RODRÌGUEZ-ARANA MUÑOZ

 

UN REPRESENTANTE DO PAS DA FACULTADE:
- DNª MARTA PÈREZ CÈSAR     


UN TÉCNICO DA UNIDADE TÉCNICA DE CALIDADE (UTC) (CON VOZ E SEN VOTO)